Megjelent az EFOP-5.2.5-18 felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című (EFOP-5.2.5-18 azonosító jelű) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 900 000 000 Ft.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. év április 09. napjától 2018. év április 23. napig van lehetőség.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 000 000 Ft, maximum 300 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia Akcióterv, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia, a Nemzeti Önkéntes Stratégia, A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amelyek célként fogalmazzák meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését és esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését;

– a társadalmi innovációt szolgáló módszertani fejlesztési programot dolgoznak ki;

– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívást az indokolja, hogy Magyarország Partnerségi Megállapodásának, a 2014-2020-as programozási időszakra, egyik célja a (köz)szolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Célként jelenik meg továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése is. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prirotási tengelyek mellett az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett területeken (9. és 10. tematikus cél).

Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 5.2 intézkedéséhez (A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése), ezen belül is a társadalmi innováció alkalmazásával megvalósuló fejlesztésekhez.

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjának stratégiai dokumentumaiban megjelölt társadalmi kihívások a Magyarországot érintő jövőbeli és jelenkori kihívásokat is lefedik:

(i) egészségügy, demográfiai változás és jólét;

(ii) élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, valamint biogazdaság;

(iii) biztonságos, tiszta és hatékony energia;

(iv) intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés;

(v) éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;

(vi) inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak;

(vii) Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonságának védelme.

A Horizon2020 egyik célkitűzése a társadalmi innováció erősítése. Társadalmi innováción olyan újszerű megközelítések sorát értjük, amelyek tágabb értelemben vett célja, hogy a társadalom jelenkori kihívásokhoz való alkalmazkodását segítse. A társadalmi innováció fontos elemeit képezik például a társadalmi együttműködés és a kulturális innovációk hiányából, bizonyos szolgáltatásokból való kirekesztettségből adódó problémákat orvosolni kívánó újszerű intézkedések, vagy az olyan kezdeményezések, amelyek a technológia rohamos fejlődésének társadalmi hatásait kezelik. A társadalmi innováció megjelenési formáinak közös eleme, hogy minden esetben nagyon jól megalapozott terepismereten alapulnak. Fenti problémákra adott válaszok kialakításában, az új együttműködési formák kidolgozásában a felsőoktatási intézmények lehetnek a hazai mintaadó szervezetek.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu