Adó- és illeték változások 2022-ben (I. rész)

A jövő év sem lesz mentes jelentősebb változásokat is tartalmazó jogszabály módosításoktól. Általában ezek a változások az életet követik, illetve igyekeznek kiskapukat bezárni, mások könnyítéseket, mi több adócsökkentést rejtenek.

Szeles Szabolcs összeállítást két részben közöljük. Tavasszal, több lépésben és több javaslatban terjesztette be az Országgyűlésnek a magyar kormány a 2022-es adómódosítási terveit. Az április végén elfogadott törvényjavaslat bevezeti a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, a 2022-es költségvetési törvény jövőre megszünteti a szakképzési hozzájárulást, az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény pedig szinte az összes adónemben változásokat hoz. Összeállításunkban a legfontosabb módosításokat emeljük ki, különös tekintettel a számviteli és a könyvvizsgálatot érintő újdonságokra.

JÖVEDELEMADÓK

Személyi jövedelemadó

Jövőre egyszerűsödnek az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályai. Az adózási mód választására jogosító bevételi határ meghatározásához a rendszeres valorizálást biztosító, az éves minimálbér változását követő szabály kerül bevezetésre, egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere és mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség is leegyszerűsödik.

Kriptoeszközök adózása

A személyi jövedelemadót érintő egyik legnagyobb újdonság, hogy jövő évtől külön szabályok vonatkoznak a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adózására. A 2022-es adócsomag gyakorlatilag leegyszerűsíti a kriptoeszközök adózását, ezáltal a korábbi összesen 26,5%-os adóteher 15%-ra csökken majd.

A pénzügyminiszter bejelent

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. július 1-jétől fél százalékponttal 15%-ra csökken.

A béreket terhelő munkáltatói adóterhek 2022. július 1-jétől összesen két százalékponttal csökkennek. Ennek részeként a szakképzési hozzájárulás (1,5%) megszűnik.

Társasági adó

A társasági adóban átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU irányelvnek az úgynevezett fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része. Ezzel teljessé válik az irányelv implementációja.

A módosítás szerint belföldi illetőségű adóalanynak minősül az a magyar bejegyzésű vagy székhelyű hibrid gazdálkodó szervezet is, amely olyan külföldi adózók többségi tulajdonában van, amelyek állama adóalanynak tekinti a hibrid gazdálkodó szervezetet. Az így meghatározott belföldi adóalanyok körébe nem tartozik bele az a befektetési alap, illetve forma, amelynek tulajdonosi köre széles, diverzifikált értékpapír-portfólióval rendelkezik, és Magyarországon befektetővédelmi szabályozás alá tartozik. A hibrid gazdálkodó szervezet jövedelme olyan mértékig adózik, amilyen mértékig ezt a jövedelmet nem adóztatja meg a magyar vagy más ország adójogszabálya.

Bevezetésre kerülnek továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések.

FORGALMI ADÓK

Általános forgalmi adó

A 2022-es adócsomag jogharmonizációs céllal megteremti a pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét. A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jén hatályba lépett, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok ugyanis szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Az elektronikus kereskedelem során a nem adóalany részére történő, határon átnyúló értékesítés esetében az értékesítő a letelepedésétől eltérő tagállamban az adófizetési kötelezettségének egy olyan rendszer segítségével tehet eleget, amely nem igényel regisztrációt ezen tagállamban. Hasonlóan egyszerűsödik a 150 euró alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is. Ezek a szabályok egyszerűsítést jelentenek a vállalkozások számára, ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetet eredményeznek az adóhatóságoknak. A módosítás célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Az általános forgalmi adóalany külön, írásbeli kérelem útján igényelheti az állami adóhatóságtól az általa behajthatatlan követelésként elszámolt összeg áfatartalmát, ha a követelés behajthatatlanná válásának megállapításakor a követelés alapját képező, eredeti ügyletre tekintettel számított elévülési idő már eltelt. E kérelem a követelés behajthatatlanná válásának megállapításától számított egyéves jogvesztő határidőn belül nyújtható be, és benyújtásának előfeltétele, hogy a behajthatatlan követelés jogcímén történő adóalap-csökkentésre vonatkozó jogszabályi feltételek egyébként teljesüljenek. A módosítás rendezi a követendő eljárást is arra az esetre, amikor a kérelemre történő adó-visszatérítést követően a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét mégis megtérítik. Az adóhatóság hat hónapon belül dönt a kérelemről.

A módosítás hatályon kívül helyezi a behajthatatlan követelés okán az adóalap-csökkentés feltételeként az adósra vonatkozóan meghatározott, az adóalap csökkentés végrehajtását kizáró alábbi feltételeket:

• a vevő az eredeti ügylet teljesítési időpontjában fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt állt;

• adószáma törölve volt ekkor;

• az eredeti ügylet teljesítési időpontjában, illetve az azt megelőző éven belül szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában;

• az eredeti ügylet teljesítési időpontjáig az eladó kapott a vevőre vonatkozóan figyelmeztető levelet az adóhatóságtól a vevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről.

Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyokat a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetében megilleti viszonossági alapon a belföldön felszámított áfa visszatérítése. Ezen időpontot megelőzően ezen adóalanyok tekintetében az uniós jog alapján volt biztosított az áfa visszatérítése. Az áfa-visszatérítés lehetősége addig áll fenn, amíg a két állam viszonossági alapon biztosítja ezt a lehetőséget.

Jövedéki adó

A jövedéki módosítások elsősorban az új horizontális jövedéki – 2020/262 (EU) – irányelv hazai belső jogba történő átültetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását célozzák. A változások elsősorban a tagállamközi adózott termékszállítások elektronikus okmányolási rendszer alá történő bevonását és a jövedéki termékek exportjára és importjára vonatkozó vám- és jövedéki szabályok összehangolását érintik. A jogharmonizációs kötelezettségből eredő végrehajtási feladatok elvégzésének határideje 2021. december 31., a hatálybalépés 2023. február 13.

A jövedéki szabályok területi hatályát megállapító rendelkezések a Brexit szerződésben foglaltakkal összhangban módosulnak.

Másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzése esetén megszűnik az adóügyi képviselő megbízására vonatkozó kötelezettség, a csomagküldő kereskedelem a csomagküldő kereskedő állami adó- és vámhatóság általi nyilvántartásba vétele esetén is végezhetővé válik.

Cikksorozatunk második részében majd az illetékváltozásokról, számviteli- és könyvvizsgálati módosulásokról is szó esik.

Cikkünk a https://www.hlbh.hu/2022-es-adocsomag/?lang=hu, szerző: Szeles Szabolcs, a HLB Magyarország audit partnere másodközlése